Professor i tillämpad matematik

Professor i tillämpad matematik

Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-28
Publiceringsdatum: 2021-06-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Ämnet tillämpad matematik finns på Institutionen för teknikvetenskap och matematik och består för närvarande av 13 lärare och forskare. Ämnet har ett omfattande undervisningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen och forskarutbildningen bedrivs främst inom områdena partiella differentialekvationer och funktionalanalys med tillämpningar mot t.ex. tribologi, strömningslära, kompositmekanik och konstruktionsteknik. Forskning sker även inom området matematisk statistik.

Ämnet har nu behov av att rekrytera en professor i tillämpad matematik för att förstärka den forskning som vi bedriver inom området partiella differentialekvationer. Detta område skall tolkas brett. Det inrymmer matematisk analys, beräkningsmatematik och matematisk modellering.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad matematik omfattar matematisk analys, beräkningsmatematik samt sannolikhetsteori och statistik. Forskningen sker i huvudsak inom olika matematiska frågeställningar uppkomna i kontaktytorna mellan matematik och teknikvetenskaperna.

Arbetsuppgifter
Som professor i tillämpad matematik är du engagerad både i universitets utbildning och forskning. För en professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Professorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete och att externa forskningsmedel tillförs ämnet. Vidare kan lednings- och administrativa uppdrag ingå. En professor har utöver detta ansvar för att utveckla hela eller delar av forskningen samt den pedagogiska verksamheten inom ämnet. För professorer ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Behörig att anställas som professor är den som:
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
 - uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
 - vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total   vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 - ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 - uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en   doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
 - uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens   relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 - vetenskaplig skicklighet
 - pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 - förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 - administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 - erfarenhet av ledande uppdrag
 - goda kunskaper i svenska eller engelska

Information
Befattningen som professor är en tillsvidareanställning. Tjänstgöringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta; Avdelningschef Peter Wall, tel 0920-49 12 40, peter.wall@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529  kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 september, 2021
Referensnummer: 2026-2021