Doktorand i rättsvetenskap

Doktorand i rättsvetenskap

Annons: 25258836
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-10
Publiceringsdatum: 2021-10-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som medförs. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Bakgrund
Den rättsvetenskapliga forskningen vid Luleå tekniska universitet har en tydlig inriktning mot miljö- och naturresursrätt. Det är exempelvis urfolksrätt, gruvrätt och avfallsrätt, med tonvikt på frågor som rör utformningen av det rättsliga systemet i förhållande till överordnade miljöpolitiska mål, bland annat identifiering av rättsliga hinder och möjligheter till en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling och rättighetsfrågor kopplade till mark- och miljörätt. Forskningen sker vanligen i en flervetenskaplig miljö där främst nationalekonomi, statsvetenskap och historia ingår. Forskningssamarbete sker också regelbundet med akademiska discipliner från teknisk fakultet. Vi strävar även efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskarutbildning och forskning. Enheten för rättsvetenskap söker nu en doktorand inom ämnet miljö- och naturresursrätt med särskild inriktning mot förorenade mark- och vattenområden.

Som doktorand kommer du att vara placerad vid avdelningen för samhällsvetenskap, vilken är en del av Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Avdelningen har idag ett drygt sextiotal medarbetare inom rättsvetenskap, nationalekonomi, statsvetenskap och historia.

Ämnesbeskrivning
Rättsvetenskap är studiet av rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har betydelse för miljö- och naturvård och som har samband med nyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi.

Arbetsuppgifter
Du kommer få en individuell studieplan som du ska följa. Som doktorand förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljö vilket innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser, varav en del direkt kopplade till forskarskolan. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, samt genomföra studieresor och konferensresor för att främja utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens och avdelningens verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera nationalekonomiska problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet krävs att du har magisterexamen inom rättsvetenskap alternativt juristutbildning, samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska- och analytiska förmåga gällande vetenskaplig produktion, såsom examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

Erfarenhet av vetenskapligt skrivande, särskilt inom miljörättens område, samt förståelse och intresse för frågor som rör rätten och rättsliga principer i förhållande till en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling är meriterande.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:

- God metodologisk kännedom, särskilt inom det miljö- och naturresursrättsliga området
- Stark förankring i rättsvetenskaplig teoribildning
- God samarbetsförmåga
- ntresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Tjänsten förlängs om och i den omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Maria Pettersson, professor och ämnesföreträdare, 070-220 99 11, maria.pettersson@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR- Lars Frisk, 0920-49 1792. lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att genomgå forskarutbildning, CV/meritförteckning, referenser, samt kopior av verifierade examensbevis. Bifoga examensarbete(n). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3771-2021
Sista ansökningsdag: 10 december 2021