Biträdande universitetslektor i geoteknik

Biträdande universitetslektor i geoteknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25311427
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-03
Publiceringsdatum: 2021-11-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


-med inriktning mot experimentell undersökning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom väg- och vattenbyggnad. Inom ämnesområdet jordmekanik och geoteknik finns en bred expertis inom de klassiska geotekniska områdena men även inom områden för vattenteknik och geohydraulik. Universitetets läge i norra delen av Sverige gör att ytterligare vikt ges till forskning och undervisning inom miljöområdet, gruv-, damm-, väg- och järnvägskonstruktion inklusive cykliska förlopp och så som frysning och upptining jordar. Forskargruppen har långvarig erfarenhet inom detta område och utökar samt uppdaterar sina laboratorier betydligt genom att bl.a. införa ny dynamisk treaxlig testutrustning samt att återupprätta en treaxlig maskin för att möjliggöra testning av olika spänningstillstånd. Avsikten är också att öka möjligheten till fältmätningar och fysikalisk modellering bl.a. genom att använda en geoteknisk centrifug.

För att kunna fortsätta uppgraderingen och vidareutvecklingen inom detta forskningsområde, samt för att garantera fortsatt avancerad utbildning inom området behöver vi nu anställa en biträdande lektor.

Ämnesbeskrivning
Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings- och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att medverka i en rad olika forskningsprojekt som genomförs av forskargruppen i geoteknik. Du kommer att medverka i planering och genomförande av projekt som vanligen innebär att studera mekaniska beteenden hos korniga massor såsom jordmaterial. Detta görs med hjälp av avancerad numerisk modellering av typen DEM eller ”partikel FEM”. Tillämpningarna genomförs till exempel på gruvdammar med tillhörande deponier och järnvägsbankar för att beakta såväl statisk som dynamisk påverkan. Analyserna sker både i samband med design och för att utvärdera behovet av underhåll och reparationsinsatser.  Artificiell intelligens (AI) kommer successivt att implementeras i samtliga tillämpningsområden. Du förutsätts vidare medverka i handledning av studenter på såväl civilingenjörsutbildningen som i forskarutbildningen samt att medverka i grundutbildningen på framförallt civilingenjörsutbildningen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)


• Forskningserfarenhet efter doktorsexamen
• Erfarenhet av teoretisk eller numerisk forskning inom geoteknikområdet
• God kunskap/erfarenhet från publicering av forskningsresultat i internationella tidskrifter för forskning
• Förmåga att arbeta tillsammans med kollegor med olika bakgrund och erfarenheter
• Dokumenterad erfarenhet av att söka forskningsfinansiering. Detta omfattar såväl statliga finansiärer och forskningsråd som samverkansprojekt med industrin

 Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor Jan Laue, jan.laue@ltu.se 0920-49 1288

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 3 december 2021
Referensnummer: 4071-2021