Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25508851
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-02
Publiceringsdatum: 2022-01-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser erbjuder unik, kollektiv forskningsexpertis inom hela samhällsbyggnadsområdet. Forskningsämnet Byggkonstruktion söker nu en mycket motiverad forskare som bidrar till vetenskap och teknik för tillståndsbedömning av konstruktioner. I vår forskarutbildning strävar vi efter att all personal ska utvecklas till en expert i ämnet men också att utvecklas som person

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att arbeta inom området byggkonstruktioner med fokus på stålkonstruktioner. Du kommer att:

Leda och utföra forskning i projekt relaterade till inverkan av kallt klimat och brand på stålkonstruktioner. Typiska aktiviteter är datainsamling, dataanalys, simulering med finit elementmetod, fältarbete, laboratorieförsök och att författa rapporter och vetenskapliga publikationer.

Utveckla nya projekt relaterade till inverkan av kallt klimat och brand på stålkonstruktioner. Typiska aktiviteter är identifiering av forskningsprojekt, kontakter med problemägare, författande av ansökningar, projektstyrning, förhandling med finansiärer. Nya projekt skall vara avsedda såväl för seniora forskare som för doktorander.

Undervisa studenter på grundnivå och avancerad nivå i kurser om stålkonstruktioner och brandpåverkan.

Bidra till utvecklingen av forskningsämnet och medverka i administrativt arbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- God förståelse för hur stålkonstruktioner fungerar såväl på material- som elementnivå.
- Erfarenhet av långtidsegenskaper för såväl material som konstruktioner under extrema laster såväl i teorin, som experimentellt och vid tillämpningar
- Erfarenhet av numerisk simulering av olika typer av konstruktioner (kompositer stål/betong, stålbehållare etc.)
- Erfarenhet av funktionsbaserad dimensionering, sårbarhetsanalys av konstruktionssystem, och utveckling av avancerade finita elementmodeller
- Erfarenhet av numerisk analys av icke-linjära problem, kopplad termo-mekanik, dynamik och kontaktproblem
- Erfarenhet av simulering av brandinneslutning med användning av koncept för datorbaserad fluiddynamik
- Erfarenhet av integrering av strukturmodellering, beräkningsteknik och försöksresultat till ett koherent ramverk för tillståndsvärdering och dimensionering
- Erfarenhet av att utvärdera materialegenskaper vid höga temperaturer
- Erfarenhet av laboratoriearbete
- Erfarenhet av att skriva högt rankade vetenskapliga artiklar
- God kommunikationsförmåga på engelska såväl i tal som i skrift

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder (viktas lika)

- Bidragit till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
- Undervisning inom vissa delar av ämnet inklusive utveckling av kurs
- Utvecklad kontakt med näringslivet via forskningsansökningar och forskningsprojekt
- Att i samverkan sökt och fått extern forskningsfinansiering.

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Martin Nilsson 0920-492533, martin.nilsson@ltu.se eller professor Michael Försth, 0920-491265, michael.forsth@ltu.se eller professor Gabriel Sas gabriel.sas@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 47-2022
Sista ansökningsdag: 2 februari 2022