Biträdande universitetslektor i statsvetenskap

Biträdande universitetslektor i statsvetenskap [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25543884
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-10
Publiceringsdatum: 2022-01-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


-med inriktning mot skogspolitik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Det statsvetenskapliga ämnet vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas och behöver därför rekrytera en biträdande lektor för att arbeta i två projekt som handlar om skogspolitik och skogens roll i klimatomställningen. 

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att medverka i två forskningsprojekt (se ovan) som bedrivs på enheten för statsvetenskap. Du kommer att medverka i projektens planering och, tillsammans med projektledaren, verka för projekts genomförande. Vid sidan av uppgifter relaterade till projektkoordinering och administration kommer du att arbeta med litteraturstudier, policyanalyser, aktörsanalyser och att genomföra olika typer av deltagande forskningsaktiviteter (på svenska och engelska) i samarbete med projektets övriga arbetspaket. Projekten är internationella och tvärvetenskapliga och i arbetet ingår aktivt samarbete med andra internationella projektparter och forskargrupper. I båda projekten görs jämförande fallstudier med en kombination av kvalitativa, kvantitativa och deltagande forskningsmetoder. Båda projekten syftar till att utveckla beslutsstöd och policy-rekommendationer om hur skogen bäst bör användas för att uppnå olika mål i en föränderlig tid där klimatförändringarna måste hanteras. Forskning inom det skogspolitiska området uppgår till minst 50% av heltid. I tjänsten ingår dessutom institutionstjänstgöring i form av undervisning på grundläggande och avancerad nivå i statsvetenskap och/eller att vara biträdande handledare till doktorand (högst motsvarande 50% av heltid). Du förväntas även delta i det kollegiala arbetet vid ämnet och avdelningen samt delta i arbetet för att söka externa forskningsanslag.

Behörighet
För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i statsvetenskap. I första hand kommer den i fråga som har avlagt doktorsexamen inom högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)
- Forskningserfarenhet med koppling till naturresursförvaltning i en svensk kontext efter doktorsexamen

- Erfarenhet av kvalitativa, kvantitativa och deltagande metoder, tex. jämförande fallstudier, intervjuer, textanalys, statistisk analys och fokusgrupper, samt dokumenterad erfarenhet av att analysera policydokument och genomföra intervjuer/fokusgrupper på svenska.

- God kännedom om den om den statsvetenskapliga litteraturen med koppling till miljö- och naturresurspolitik samt teoretiska ramverk som fokuserar på samspelet mellan institutioner, aktörer, koalitioner och deras lärande. Tidigare forskning om institutionell teori och tillämpning av the Advocacy Coalition Framework är meriterande då de ovan nämnda forskningsprojekten utgår dessa perspektiv.

- God kunskap/erfarenhet från publicering av forskningsresultat i internationella tidskrifter för forskning

- Goda kommunikativa egenskaper på svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med kollegor med olika disciplinära bakgrunder och erfarenheter

- Dokumenterad erfarenhet av att söka forskningsfinansiering. Detta omfattar såväl statliga finansiärer och forskningsråd som samverkansprojekt med industrin

- God kunskap och dokumenterad erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor, och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Tjänsten avser anställning på heltid och är tidsbegränsad till fyra år med placering i Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta biträdande professor Karin Beland Lindahl, karin.beland.lindahl@ltu.se 0920-49 3293 eller avdelningschef Jerry Blomberg jerry.blomberg@ltu.se 0920 49 2335

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Både ansökan och examensbevis ska vara skriven på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 februari 2022
Referensnummer:  206-2022