Lastbilsmekaniker

Lastbilsmekaniker [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26589498
Yrke: Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Arbetsgivare: Holmgrens Truck-Motor AB
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-11-27
Publiceringsdatum: 2022-09-27Presentation:


Holmgrens Truck och Motor (HTM) är ett företag som har funnits sedan 1974 och är 17 anställda totalt. Vi erbjuder reparationer och service på alla typer av lastbilar, fordon och maskiner, från stort till litet, och för att vi ska kunna erbjuda en tillgänglig och problemlösande service spelar medarbetarna en central roll för företaget. Vi behöver nu förstärka vårt team med flera medarbetare, både lastbilsmekaniker och fordonsmekaniker!

Vi har blivit uppköpta av Bilia till 80% och ska därmed bli Mercedesverkstad med både lastbilar och transportbilar. Mercedes-certifieringen kommer märkas både i verkstadens utseende, verktyg, utbildningar etc. och dem vi anställer kommer att få vara med på en resa och utveckla konceptet tillsammans med oss.

Hos oss är ett viktigt ledord yrkesstolthet, som för oss betyder att vi alltid gör det lilla extra för kunden och bara lämnar ifrån oss jobb som håller hög kvalitet. Vi värnar mycket om vår goda gemenskap och att vi alla känner ett ansvar i stort som smått, både gentemot kunderna, företaget & varandra. Det kan handla om allt från att vi är trevliga mot varandra och jobbar säkert, till att vi delar med oss av kunskap & hjälps åt att tömma diskmaskinen! För oss är det viktigt att du som söker är en person som kan vara med och bidra till denna kultur och att också du ser dessa ledord som centrala.

Om rollen

Beroende på din bakgrund och erfarenhet finns möjlighet att arbeta antingen som lastbilsmekaniker eller fordonsmekaniker. Men oavsett roll så har du ett självständigt, fritt och omväxlande arbete med mycket kundkontakter och samarbete med kollegor. Du uppmuntras till att utvecklas inom din roll och ditt eget engagemang är avgörande för vår gemensamma framgång.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i rollen som lastbilsmekaniker handlar om reparation & service av lastbilar, samt felsökning. Mycket av felsökningen på både transportfordon och lastbilar sker med datorstöd, så det är viktigt att du kan läsa och följa instruktioner, samt arbeta med digitala hjälpmedel.

Din kompetens

Vi söker dig som har gått fordonsmekaniskt program på gymnasiet eller via erfarenhet av service och reparation av fordon/maskiner har fått motsvarande kunskap, samt är intresserad av teknik och problemlösning. Du är en person som prioriterar din yrkesstolthet, tar ansvar och är serviceinriktad både mot medarbetare och kunder. För att du ska trivas i den här rollen så behöver du gilla kontakter med människor, vara bra på att samarbeta, kunna strukturera och planera ditt jobb, och vilja utvecklas, inte minst inom det digitala området och elektrifiering.

Att behärska svenska i tal & skrift är inget ett krav, engelska fungerar lika bra. Vi ser väldigt gärna sökande med varierande etnisk bakgrund och kultur, samt även kvinnliga sökande då vår strävan är att öka mångfalden & perspektiven inom företaget, eftersom vi ser det som en styrka!

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett varierande arbete, trevlig gemenskap, friskvårdsbidrag och friskvårstimme, gym på arbetsplatsen & stora möjligheter till både utveckling och skruvande med egna projekt på fritiden i våra lokaler. Så, vad väntar du på?? Sök nu och bli vår nya kollega!

Surfa in på www.htmab.se eller kontakta vår platschef Malin Paulusson för mer upplysningar om företaget eller tjänsterna. Mail malin.paulusson@htmab.se eller telefon 070-2334090.

----------------------------------------------------------------------

About the company

Holmgrens Truck and Motor (HTM) is a company that has been around since 1974 and employs 17 people in total. We offer repairs and service on all types of trucks, vehicles and machinery, from large to small, and in order for us to provide an accessible and problem-solving service, our employees play a central role in the company.

We have been acquired by Bilia for 80% and will thus become a Mercedes workshop with both trucks and transport vehicles. The Mercedes certification will be reflected in the workshop's appearance, tools, training, etc., and those we employ will be able to join us on a journey and develop the concept together with us.

For us, professional pride is an important motto, which means that we always go the extra mile for our customers and only deliver high-quality work. We cherish our good community and that we all feel a responsibility, both towards the customers, the company & each other. This can be anything from simply being nice to each other and working safely, to sharing knowledge & empty the dishwasher! For us, it is important that you as a candidate are someone who can contribute to this culture and that you also see these guiding principles as central.

About the role

You will have an independent, free and varied job with a lot of customer contact and working together with colleagues. You will be encouraged to develop within your role and your own commitment is crucial to our mutual success.

The main duties of the Truck Mechanic role involve the repair & service of trucks, as well as troubleshooting. Much of the troubleshooting is computer-aided, so it is important that you can read and follow instructions, as well as work with digital aids.

Your skills

We are looking for someone who has completed a high school automotive mechanics program or has gained equivalent knowledge through experience in servicing and repairing vehicles/machines, and is interested in technology and problem solving. You are a person who prioritizes your professional pride, takes responsibility, and is service-oriented. To thrive in this role, you need to enjoy interacting with people, be good at collaborating, be able to structure and plan your work, and want to develop, not least in the digital field and electrification.

Fluency in written and spoken Swedish is not a requirement, English works just as well! We welcome applicants with diverse ethnic backgrounds and cultures, as well as female applicants as our aim is to increase diversity & perspectives within the company, as we see it as a strength!

We offer

We offer you a varied job, a pleasant community, a health allowance and a health hour per week, a gym at work & great opportunities for both development and working on your own projects in your spare time in our premises. So, what are you waiting for?? Apply now and become our new colleague!