Biträdande universitetslektor i VA-teknik

Biträdande universitetslektor i VA-teknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26829132
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-04
Publiceringsdatum: 2022-11-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 40 personer, ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 25 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk.

Forskningsämnet vatten- och avloppsteknik vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet söker en biträdande universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor ska under anställningstiden meritera sig för prövning till universitetslektor och ska normalt vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar i korthet:


• Kursansvar och examinator för grundutbildningskurser på grundläggande nivå
• Undervisning och administration inom VA-teknikämnets kurser. Detta innebär exempelvis planering, förberedelser och genomförande av föreläsningar, lektioner, seminarier, workshoppar, laborationer och fältövningar, utforma och rätta tentamina och inlämningsuppgifter, schemaläggning, utveckling av kurser, upprättande av kursrum i undervisningsportalen (Canvas), rapportera resultat och kurspoäng samt kommunicera detta med studenterna.  
• Handledning av doktorander i samverkan med huvudhandledare. Detta innebär exempelvis att medverka vid planering av doktoranders undersökningar och utbildning, bistå vid fält- och laboratoriearbete, utvärdera forskningsresultat och stödja i skrivprocessen.
• Söka projektbidrag i samverkan med övriga i forskargruppen och på andra sätt bidra till att utveckla och driva forskning i VA-teknik, med fokus på dagvattenkvalitet, framåt.
• Presentera och sprida information, muntligt och skriftligt, om forskningen och utbildningen i VA-teknik för andra forskare, yrkesverksamma och allmänhet.

 Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

- Erfarenhet av undervisning och att kunna undervisa på svenska och engelska

- Kunskaper inom området VA-teknik i allmänhet och dagvattenkvalitet i synnerhet

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering;
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationella och internationella parter;
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar;
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Heléne Österlund, 0920-492294, helene.osterlund@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 4 december 2022
Referensnummer: LTU-4380-2022