Överkalix kommun söker Projektledare till 3-årigt projekt

Överkalix kommun söker Projektledare till 3-årigt projekt [OBS denna annons har utgått]

Annons: 27501161
Yrke: Projektledare, reklam
Arbetsgivare: Kommunstyrelsen, Kultur och fritid
Arbetets ort: Överkalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-05-31
Publiceringsdatum: 2023-04-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projektledare, reklamPresentation:


Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten, mellan kusten och fjällvärlden. Polcirkeln genomkorsar kommunen och ger oss långa, ljusa sommarnätter då solen aldrig går ner. Här möts berg och dalar i ett unikt floddelta. Området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och fantastiska naturområden. 


Vår uppgift som kommun är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi vill att du blir en del av det! 
Projektledare 
Projektledare

Project manager

Beskrivning
Det är ett samprojekt med Gällivare kommun, Jokkmokks kommun och Kiruna kommun med syftet att: Ge form åt en Mottagarservice i Överkalix i samarbete med kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Kiruna.

Ta fram en arbetsmodell för att på ett smidigt, tydligt och enkelt sätt ge god service till inflyttare och potentiella inflyttare. Du kommer att arbeta självständigt i projektet med de delar som rör Överkalix kommun men även i den gemensamma projektgruppen med de övriga deltagande kommunerna. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter kopplade till projektet.

Description

It is a joint project with Gällivare municipality, Jokkmokk municipality and Kiruna municipality with the aim to: Give shape to a Recipient Service in Överkalix in collaboration with the municipalities of Gällivare, Jokkmokk and Kiruna. Develop a working model to provide good service to immigrants and potential immigrants in a smooth, clear and simple way.

You will work independently in the project with the parts that concern Överkalix municipality but also in the joint project group with the other participating municipalities. The position also includes administrative tasks linked to the project.

Bygga och synliggöra mottagarkapaciteten - Utföra arbetet med inflyttarservice och mottagande för att kunna möte upp mot intresse för inflyttning.

Följa och stötta nyinflyttade över tid.

Tydliggöra organisation, planer och system för mottagande

Metodarbete - Ta del av och analysera metoder och arbetssätt i syfte att skapa långsiktig hållbar struktur

Digital närvaro - Arbeta fram en användbar digital informationsplattform

Lärande - Ta del av andra kommuners lärdom om Mottagarservice

Övrigt

- Etablera en projektorganisation
- Etablera en styrgrupp
- Tydliggöra administrativa rutiner och uppföljningssystem
- Ta fram en tids- och aktivitetsplan samt en kommunikationsplan

Build and visualize the recipient capacity.

- Carry out the work with move-in service and reception to be able to meet up against interest in moving in.
- Follow and support new arrivals over time.
- Clarify organization, plans and systems for reception.

Method work - Take part of and analyze methods and working methods in order to create long-term sustainable structure.

Digital presence - Work out a useful digital information platform.

Learning - Take part of other municipalities' experience about Recipient Service

Other

- Establish a project organization.
- Establish a steering group.
- Clarify administrative routines and follow-up systems.
- Develop a time and activity plan as well as a communication plan.

Kvalifikationer 
Som projektledare ska du självständigt kunna driva processer framåt, ha lätt för att skapa nätverk och kontakter.

Utbildning
Vi tror att högskolestudier inom sociologi eller samhällsvetenskap eller kompetenser som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga är lämpliga för tjänsten.

Erfarenhet
Meriterande med goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.

Kännedom om länet är meriterande

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Lätt att samarbeta

Education and Qualifications

As a project manager, you should be able to independently drive processes forward, find it easy to create networks and contacts.

We believe that higher education studies in sociology or social sciences or competencies that the employer deems equivalent are suitable for the position.

Meritorious with good knowledge of English and Swedish in speech and writing.

 We attach great importance to your personal suitability

Easy to collaborate with others

Knowledge of the county is meritorious

Varaktighet/ Arbetstid
Anställningen är en projektanställning fr.o.m. 2023-09-01 dock längst t.o.m. 2026-09-01

Sysselsättningsgrad 100 %.

Duration/Working time

The employment is a project employment from 2023-09-01, but no longer than 2026-09-01.

Employment rate 100%.

Lön
Månadslön

Salary

Monthly salary

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-05-31. Intervjuer kan ske även före sista ansökningsdag.

 

Application

Last day to apply is 2023-05-31. Interviews can also take place before the application deadline.

 

Kontaktpersoner
 Kontaktpersoner:
Sara Söderberg Kultur & Fritidsansvarig 072-142 18 05, sara.soderberg@overkalix.se

Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0926-740 00

Contacts:

Sara Söderberg Culture & Recreation Manager 072-142 18 05, sara.soderberg@overkalix.se

Union representatives can be reached via the municipality's switchboard 0926-740 00

För att trivas bra hos oss ska du dela Överkalix kommuns gemensamma värdegrund, där ledorden är: engagerad, respektfull, ansvarstagande och professionell. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.


Som anställd hos Överkalix kommun har du möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbetsplatser har flextid och det kan finnas möjlighet till distansarbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. 


Personuppgifterna i din ansökan kommer att sparas i 24 månader.
Om du blir anställd sparas dina uppgifter i personakten, annars raderas de sedan två år gått. 


-------------------------------------


Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering. Vi har klart vilka rekryteringskanaler som vi vill använda oss av. Vänligen respektera detta.