Professor i cybersäkerhet

Professor i cybersäkerhet

Annons: 28805462
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-05
Publiceringsdatum: 2024-05-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är i en expansiv fas och genomför en satsning för att stärka forskning och utbildning inom cybersäkerhet genom att etablera en ny forskargrupp inom området. Satsningen är direkt relaterad till universitetets framgångsrika IKT-miljö med flera starka forskningsgrupper som erbjuder goda synergimöjligheter. Vi ser därför en inriktning mot forskning och utveckling av metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till internet som viktig. Dessa system sträcker sig från små sensorer till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning, och forskningen berör allt från djup forskning på metodnivå, ex algoritmutveckling, till tillämpad forskning i samarbete med andra grupper.

Placeringen av tjänsten är vid Institutionen för system- och rymdteknik där Luleå tekniska universitet samlat forskning inom bl.a. datavetenskap, informationssystem, signaler och system, och automation. Institutionens omsättning är ca 330 mkr där utbildningen står för hälften och externa medel för forskning för andra halvan. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, näringslivsparters, universitet och andra myndigheter i såväl forskningsprojekt som studentprojekt.

Forskningsämnet cybersäkerhet är centralt och viktigt för att Luleå tekniska universitet aktivt ska kunna delta och bidra till utvecklingen inom strategiskt viktiga områden kring styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system. Detta är särskilt viktigt och intressant med tanke på den gröna omställning som pågår i regionen med många nyetableringar av företag och industrier. Cybersäkerhet knyter an mot angränsande forskningsområden vid institutionen som informationssystem, distribuerade datorsystem, cyberfysiska system, robotik och AI, och maskininlärning. Institutionen har även en centrumbildning inom området med benämningen Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CiSS) där vi arbetar för gemensamma projekt med våra parter.

Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Arbetsuppgififter
Den huvudsakliga uppgiften är att etablera och bedriva forskning inom cybersäkerhetsområdet med fokus på IT-, OT- och IoT-säkerhet samt moln-säkerhet. Som professor förväntas du stärka forskningen och forskarutbildningen inom området och bidra med kompetens som kompletterar områdets nuvarande forskningsprofil. Befattningen inkluderar ansvar för forskning och handledning av doktorander såväl som samverkan med bl.a. processindustrin och företag inom energisektorn. Du förväntas utveckla nationella och internationella nätverk samt söka externa medel för att finansiera och utöka forskningen. Insatser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå förväntas också med undervisning och handledning av studenter. Ledningsuppdrag kan också komma ifråga, t.ex. uppdrag som verksamhetsledare.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via
• forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd
• leda nationella eller internationella forskningsprojekt
• erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitetet

• Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via

• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang


• Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av ledande uppdrag, exempelvis verksamhetsledning i centrumbildning
• Kunna undervisa på svenska och engelska

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Luleå eller Skellefteå efter överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.  

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Sista ansökningsdag: 5 juni 2024
Referensnummer: 1809-2024